Norme ale limbii române II — virgula

Institutul European din România a elaborat un ghid stilistic de traducere în limba română. Acesta cuprinde şi o parte de gramatică, pe care am extras-o în cele ce urmează. Nu am formulat eu regulile, nu am scris eu exemplele, astfel încât nici nu vă pot ajuta în caz de neclarităţi. Trebuie să lucrăm cu ceea ce avem până când se gândesc cei de la Academia Română să ne ajute măcar cu un ghid cuprinzător.

Surse:

ghid_stilistic_2008
000300-PIV-ro-2009
Ghid-practic-al-Departamentului-de-limba-romană-din-Direcţia-Generală-Traduceri-a-Comisiei-Europene


 

Virgula

În propoziţie
1. Subiectul nu se desparte prin virgulă de predicat.
2. Nu se pune virgulă înainte de etc. şi ş.a.m.d.
3. Nu se pune virgulă înaintea conjuncţiei şi.
4. Se pune virgulă într-o enumerare înainte de precum şi.
Ex.: Comisia a iniţiat o procedură din oficiu pentru presupusa încălcare a articolului 85 alineatul (1)
din Tratatul CEE împotriva a 17 producători de materii colorante stabiliţi în interiorul şi în exteriorul pieţei comune, precum şi împotriva a numeroase filiale şi reprezentanţe ale acestor întreprinderi.
5. Se pune virgulă înainte de dar şi.
Ex.: Aceste situaţii apar în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane.
6. Se pune virgulă între părţi de propoziţie coordonate prin juxtapunere.
Ex.: Reţeaua preuniversitară se compune din şcoli profesionale, complementare sau de ucenici şi şcoli speciale postliceale şi tehnice.
7. Complementul direct şi complementul indirect, aşezate după predicat, nu se despart prin virgulă.
Ex.: Acordul European între România şi UE stipulează cooperarea în aceste domenii.
8. Construcţiile gerunziale şi participiale aşezate la începutul propoziţiei se despart prin virgulă de restul propoziţiei.
Ex.: Luând în considerare lucrările conferinţei, Comisia urmează să prezinte propuneri relevante.
9. Un complement circumstanţial aşezat înainte de locul pe care îl ocupă în ordinea normală a complementelor se intercalează între virgule.
Ex.: Din 1919, după colapsul Imperiului şi al dinastiei de Hohenzollern, Adenauer a propus reorientarea politicii germane în direcţia unificării europene.
10. Conjuncţiile însă, deci şi adverbul totuşi, aşezate în interiorul unei propoziţii, nu se despart prin virgulă.
Ex.: Liberalizarea totală a circulaţiei capitalurilor nu a fost totuşi realizată decât recent în interiorul Comunităţii.
11. Conjuncţia aşadar şi locuţiunea conjuncţională prin urmare, aşezate în interiorul propoziţiei, se pun între virgule.
Ex.: Curtea arată însă că diferenţierea cuantumurilor egalizării, ca urmare a condiţiilor reale de producţie, tinde să recunoască diferenţele care există în fapt în vederea asigurării unui beneficiu egal pentru cazurile comparabile şi, prin urmare, a evitării discriminărilor.
12. Conectorii cu caracter corelativ (nici…, nici; atât…, cât şi…; nu numai…, ci şi…) se despart prin virgulă.
Ex.: Comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii, atât de la operatorii solicitanţi, cât şi de la alţi operatori sau instituţii ale statului.
13. Perechea nici… şi nici nu se desparte prin virgulă

În frază
Coordonarea:
Se pune virgulă
– între propoziţii coordonate prin juxtapunere. Coordonatele legate prin şi copulativ ori prin sau disjunctiv nu se despart prin virgulă.
Ex.: Comisia examinează cazurile de discriminare şi ia deciziile necesare după consultarea statelor membre interesate.
– între corelative, când sunt legate prin nici…, nici; nu numai (că)…, ci, dimpotrivă;
Ex.: Această prevedere nu numai că nu aduce atingere principiului constituţional al înfăptuirii justiţiei, ci, dimpotrivă, contribuie la realizarea sa.
– între coordonate adversative legate prin conjuncţiile dar, însă, iar, ci;
Ex.: Sistemul juridic este încă fragil, iar deciziile de politică economică nu au fost luate întotdeauna într-un mod coerent.
Subordonarea:
1. Subiectivele şi predicativele nu se despart prin virgulă de regentă.
Ex.: Trebuie ca aceste două probleme să fie analizate în cadrul fazei de preaderare a României.

2. Propoziţia atributivă:
a) Atributiva explicativă se desparte prin virgulă de cuvântul pe care îl determină.
Ex.: Noi modificări, ce urmează să fie aprobate în acest an, contribuie la alinierea legislaţiei româneşti la cea comunitară.
b) Atributiva determinativă nu se desparte prin virgulă de cuvântul pe care-l determină.
Ex.: Obiectivul este promovarea unei arhitecturi care să includă o reţea naţională de bază.
3. Completivele directe şi indirecte aşezate după regentă nu se despart prin virgulă de aceasta.
Ex.: Comisia doreşte ca agricultura să devină mai competitivă pe pieţele mondiale.
4. Circumstanţialele de loc, timp şi mod se despart prin virgulă când sunt aşezate înaintea regentei şi când nu se insistă în mod deosebit asupra lor.
Ex.: Pe măsură ce se încheie acorduri europene cu noi state, statele în cauză sunt incluse în această strategie.
5. Cauzala se desparte de regenta ei prin virgulă, indiferent de locul pe care îl are în frază.
Ex.: Liberalizarea totală a circulaţiei capitalurilor nu a fost realizată decât recent, deoarece controalele la care erau supuse acestea constituiau un instrument al politicii macroeconomice pentru majoritatea statelor membre.
6. Dacă, prin formularea cauzalei, autorul intenţionează să arate că ea exprimă singura cauză (sau singurele cauze) care justifică acţiunea din regentă, cauzala nu se mai desparte prin virgulă, indiferent de locul ei faţă de regentă.
Ex.: Directiva Consiliului nu a fost adoptată, deoarece nu a primit avizul conform al Parlamentului.
7. Condiţionala se desparte de regenta ei prin virgulă, indiferent de locul pe care îl are în frază.
Ex.: Dacă rambursarea dobânzii şi amortizarea sunt asigurate din beneficiile de exploatare, banca poate acorda credite sau garanţii.
8. Propoziţia finală (circumstanţială de scop) nu se desparte prin virgulă de regentă atunci când se află după aceasta.
Ex.: Consiliul autorizează Comisia să înceapă negocierile necesare pentru aderarea statelor din Europa Centrală şi de Est.
9. Subordonatele consecutive se despart, în general, prin virgulă de regentă.
Ex.: Comisia adoptă dispoziţiile necesare, astfel încât să nu aducă atingere aplicării articolului 31.
10. Subordonata concesivă, aşezată înainte sau după regentă, se desparte întotdeauna prin virgulă.
Ex.: Deşi preţurile au fost aproape integral liberalizate, drepturile de proprietate asupra terenului nu sunt încă garantate în totalitate.
11. Adverbele respectiv şi inclusiv şi locuţiunea adverbială în special, când introduc structuri lămuritoare, precum şi locuţiunea adverbială şi anume sunt precedate de virgulă. De asemenea, sunt urmate de virgulă structurile sintactice pe care acestea le introduc
Ex.: Statele membre, respectiv autorităţile naţionale competente, asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor.
12. Dacă adverbul respectiv şi locuţiunea adverbială în special sunt precedate de conjuncţia şi, se pune virgulă şi înainte, şi după adverb/locuţiunea adverbială
Ex.: În cazul unor vătămări corporale sau daune aduse bunurilor, ţara în care se produce prejudiciul trebuie să fie ţara în care s-au produs vătămarea şi, respectiv, daunele aduse bunurilor.
13. Când nu introduc în propoziţie structuri lămuritoare, adverbul inclusiv şi locuţiunea adverbială în special nu sunt precedate de virgulă; de asemenea, nu este precedat de virgulă adjectivul respectiv.
14. Conjuncţiile însă şi deci şi adverbul totuşi, aşezate în interiorul unei propoziţii, nu se izolează prin virgulă.
15. Conjuncţia aşadar şi locuţiunea conjuncţională prin urmare, aşezate în interiorul propoziţiei, se pun între virgule


 

Norme ale limbii române I — punctul

Norme ale limbii române III

Norme ale limbii române IV

Norme ale limbii române V

Probleme de morfologie şi de sintaxă

Probleme de morfologie şi de sintaxă — chestiuni privitoare la acord

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s