Probleme de morfologie şi de sintaxă — chestiuni privitoare la acord

Institutul European din România a elaborat un ghid stilistic de traducere în limba română. Acesta cuprinde şi o parte de gramatică, pe care am extras-o în cele ce urmează. Nu am formulat eu regulile, nu am scris eu exemplele, astfel încât nici nu vă pot ajuta în caz de neclarităţi. Trebuie să lucrăm cu ceea ce avem până când se gândesc cei de la Academia Română să ne ajute măcar cu un ghid cuprinzător.

Surse:

ghid_stilistic_2008
000300-PIV-ro-2009
Ghid-practic-al-Departamentului-de-limba-romană-din-Direcţia-Generală-Traduceri-a-Comisiei-Europene


 

1. Acordul în gen şi în număr între un subiect multiplu şi numele predicativ şi între atributul adjectival şi determinatul său se realizează în conformitate cu tabelul de mai sus.
2. Se va acorda atenţie realizării acordului între un subiect la plural şi un predicat reflexiv pasiv, mai ales atunci când predicatul precedă subiectul: în această situaţie există riscul de a interpreta subiectul drept complement direct şi predicatul reflexiv pasiv drept impersonal şi de a face acordul la singular.
☑ Este corect:
Toate părţile au fost informate cu privire la faptele şi considerentele esenţiale pe baza cărora s-au preconizat recomandarea impunerii unei taxe antidumping definitive pentru importurile de persulfaţi originare din SUA, RPC şi Taiwan şi perceperea definitivă a sumelor depuse sub formă de taxă provizorie.
☒ Este incorect:
Comisia se asigură că prin contractele şi acordurile care rezultă din punerea în aplicare a programului se prevede, în special, supervizarea şi controlul financiar exercitate de către Comisie (sau orice alt reprezentant autorizat de Comisie), dacă este cazul la faţa locului, precum şi auditurile Curţii de Conturi.
3. Dacă termenii subiectului multiplu sunt la singular şi sunt coordonaţi negativ prin nici, acordul se poate face la plural (acord gramatical) sau la singular (acord prin atracţie). Dacă ultimul termen este la plural, acordul este obligatoriu la plural.
Ex.: Deoarece nici tratamentul de societate care funcţionează în condiţiile unei economii de piaţă, nici tratamentul individual nu au fost acordate, în cadrul prezentei reexaminări nu poate fi stabilită nici o nouă marjă de dumping.
Astfel cum s-a descris în considerentele 18 şi 22, nici tratamentul de societate care funcţionează în condiţiile unei economii de piaţă, nici tratamentul individual nu a fost acordat societăţii Yale.
4. Dacă termenii subiectului multiplu sunt la singular şi sunt coordonaţi printr-o conjuncţie disjunctivă, acordul cu predicatul se face la singular.
Ex.: Se aplică articolul 13, 17 sau 21.
Consiliul sau un stat membru poate cere Comisiei să formuleze, după caz, o recomandare sau o propunere.
Actul de sesizare a instanţei sau un alt act echivalent a fost transmis.
5. Ocurenţa unui termen la plural impune acordul la plural:
Ex.: Statul membru sau autorităţile sale competente sunt responsabile de controalele privind respectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul capitol.
6. În cazul numelui predicativ, acordul cu un subiect multiplu ai cărui termeni se exclud se face cu genul substantivului mai apropiat:
Ex.: Confirmarea sau refuzul omologării, cu specificarea modificărilor, este comunicat, conform procedurii specificate la punctul 5.3 de mai sus, părţilor la acord care aplică prezentul regulament.
7. Atributul adjectival (exprimat prin adjectiv sau prin verb la modul participiu) se acordă în gen, număr şi caz cu termenul determinat.
Ex.: Statele membre implicate colaborează în vederea elaborării unei analize comune şi integrate a riscului.
Fiecare stat membru întocmeşte o listă a navelor aflate sub pavilionul acestuia şi înmatriculate în
Comunitate, autorizate să pescuiască în zona de reglementare NAFO.
8. Cu toate acestea, atunci când atributul este despărţit de termenul determinat prin virgulă sau este izolat de acesta, mai ales când există riscul unor confuzii, acordul în caz nu se mai face:
Ex.: Orientările respective prevăd, de asemenea, faptul că directorul Capacităţii civile de planificare şi conducere (CPCC), instituită în cadrul Secretariatului Consiliului, va fi comandantul operaţiei civile în toate operaţiile civile de gestionare a situaţiilor de criză.
Agenţia şi statele membre colaborează în vederea elaborării listei riscurilor majore, prevăzută la articolul 2.
9. În cazul în care componentele termenului determinat se exclud, acordul se face prin atracţie, cu genul substantivului mai apropiat:
Ex.: Districtul hidrografic sau unitatea de gestionare menţionată transmite harta riscurilor.
Nu poate fi perceput în statul în care se solicită executarea niciun fel de impozit, drept sau taxă calculată
proporţional cu valoarea litigiului.
Este permisă utilizarea seminţelor sau a cartofilor de sămânţă neecologici, cu condiţia să nu fi fost trataţi
cu alte produse fitosanitare decât cele autorizate în conformitate cu articolul 5.
10. Acordul cu pronumele/adjectivul pronominal nehotărât fiecare, precum şi cu adjectivul pronominal nehotărât orice se face la singular.
☑ Este corect:
Prezentul acord se încheie în două exemplare, în limbile engleză şi turcă, toate textele fiind egal autentice.
Comisia regretă orice întârziere cu care a răspuns reclamantei.
☒ Este incorect:
Prezentul acord se încheie în două exemplare, în limbile engleză şi turcă, fiecare dintre texte fiind egal
autentice.
Comisia regretă orice întârzieri cu care a răspuns reclamantei.
Aceste sume includ, de asemenea, orice datorii, pentru care s-a cerut asistenţă reciprocă, plătite direct de
către debitor statului membru solicitant.
11. Adjectivul nehotărât alt (pronumele nehotărât altul prezintă articol enclitic la nominativ-acuzativ şi particula -a la genitiv-dativ) are câte două forme de genitiv-dativ la acelaşi gen şi număr. Alături de formele cu desinenţă pronominală altui, altei, altor, există
forme cu flexiune de adjectiv nepronominal (cu desinenţa -e la feminin singular şi identice cu nominativ-acuzativul la masculin singular şi plural), folosite în contexte în care alt este precedat de articolul nehotărât sau de un adjectiv pronominal ca acest, oricare.
☑ Este corect:
Până la 2 septembrie 2013, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament, a Directivei 2001/95/CE şi a oricărui alt instrument comunitar pertinent care are ca obiect supravegherea pieţei.
Şedinţa este deschisă oricăror alţi experţi a căror prezenţă este considerată necesară.
Se recomandă schimbul de informaţii privind localizarea şi inspecţia navelor sau al oricăror alte informaţii pertinente.
Agenţiei îi revine verificarea respectării, de către navele comunitare, a oricăror alte măsuri comunitare de conservare şi control care se aplică navelor în cauză.
Prezumţia de încălcare a măsurilor de conservare şi executare se aplică oricărei alte nave a unei părţi necontractante care a fost implicată în activităţile respective împreună cu nava în cauză.
☒ Este incorect:
Şedinţa este deschisă oricăror altor experţi a căror prezenţă este considerată necesară.
Se recomandă schimbul de informaţii privind localizarea şi inspecţia navelor sau al oricăror altor informaţii pertinente.
12. Articolul demonstrativ cel din structura superlativului relativ este invariabil în situaţia în care adjectivul este determinat de un adverb ( ):
☑ Este corect:
UE a acordat deja, în mod independent, acces liber ţărilor cel mai puţin dezvoltate, fără impunerea de taxe vamale şi contingente.
În subsidiar, reclamanta susţine că, în vederea aplicării articolului 81 CE în sensul Comunicării Comisiei privind cooperarea în cadrul reţelei autorităţilor de concurenţă, Comisia nu era autoritatea de concurenţă cel mai bine plasată.
☒ Este incorect:
Orientările din comunicarea menţionată, care privesc relaţiile dintre autorităţile publice de punere în aplicare AELS, sunt esenţiale pentru autorii plângerilor deoarece le permit să adreseze o plângere autorităţii susceptibile de a fi cea mai bine plasată în rezolvarea cauzei.
13. Se recomandă realizarea acordului în caz între grupurile sintactice care precedă adverbele respectiv şi inclusiv, precum şi locuţiunile adverbiale şi anume, în special şi structurile sintactice explicative/lămuritoare introduse prin aceste adverbe, respectiv locuţiuni adverbiale.
☑ Este corect:
Documentele menţionate la alineatul (1) sunt puse la dispoziţia persoanelor şi a organismelor abilitate să efectueze inspecţia, respectiv a personalului autorizat al autorităţii de gestiune.
Agenţia mobilizează sprijin şi asistenţă din partea statelor membre în cazul unor urgenţe majore, inclusiv al inundaţiilor.
Măsurile de conservare şi gestionare privind capturile de peşte, în special cele referitoare la dimensiunea ochiurilor de plasă, limitele de mărime, zonele şi sezoanele în care pescuitul este interzis, nu se aplică navelor de cercetare.
☒ Este incorect:
EUFOR este autorizat să ia măsurile necesare asigurării protecţiei facilităţilor sale, inclusiv cele utilizate pentru antrenament, şi împotriva oricărui atac sau a oricărei intruziuni din afară.
Site-ul EUR-Lex permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, inclusiv tratatele, legislaţia, jurispridenţa şi actele pregătitoare ale legislaţiei.
☑ Când adverbul respectiv are valoare distributivă, sunt corecte construcţiile de tipul:
Agenţia verifică datele indicate la articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul (8) şi, respectiv, articolul 7 alineatul (5).
România şi Bulgaria au 22 milioane de locuitori şi, respectiv, 10 milioane de locuitori.
☒ Este incorect:
Agenţia verifică datele indicate respectiv la articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul (8) şi articolul 7 alineatul (5).
Ca răspuns la solicitările Comisiei, Lituania a furnizat o nouă versiune a caietului de sarcini, un rezumat şi informaţii suplimentare, primite respectiv la 3 iulie 2006, 5 decembrie 2006 şi 3 septembrie 2008.
14. În cazul coordonării disjunctive nu este permisă corelarea unei conjuncţii disjunctive cu o conjuncţie sinonimă (fie… sau; sau… ori).
☑Sunt corecte combinaţiile sau… sau, fie… fie, ori… ori:
Laptele/produsul lactat au fost ambalate:
☒ Este incorect:
Statul membru se asigură că metoda de monitorizare este menţionată fie în autorizaţia de emitere sau în normele generale obligatorii.
15. Se recomandă utilizarea locuţiunii conjuncţionale precum şi în propoziţii în care verbul este la forma afirmativă, iar nu la forma negativă.
☑ Este corect:
Structura componentelor situaţiilor financiare, metodele contabile şi normele de evaluare nu pot fi schimbate de la un an la altul.
Sau:
Nu pot fi schimbate de la un an la altul structura componentelor situaţiilor financiare, metodele contabile
şi nici normele de evaluare.
☒ Nu sunt corecte formulări de tipul:
Structura componentelor situaţiilor financiare şi metodele contabile, precum şi normele de evaluare nu
pot fi schimbate de la un an la altul.
16. Într-o propoziţie cu verbul la forma negativă, trebuie acordată atenţie diferenţei de sens rezultate din utilizarea pronumelor/adjectivelor pronominale nehotărâte şi utilizarea pronumelor/adjectivelor negative.
Ex.: Nu constituie înfiinţare orice modificare a actului constitutiv.
Niciun stat membru care se implică într-o analiză aflată deja în curs nu poate transmite sau utiliza datele respective în lipsa acordului prealabil al statelor membre implicate iniţial.
În acest ultim exemplu este incorectă utilizarea pronumelor/adjectivelor pronominale nehotărâte:
Orice stat membru care se implică într-o analiză aflată deja în curs nu poate transmite sau utiliza datele
respective în lipsa acordului prealabil al statelor membre implicate iniţial.
17. Adverbul decât se foloseşte doar în propoziţii în care verbul este la forma negativă.
☑ Este corect:
Creditele înscrise la acest post pot fi utilizate numai după un transfer în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 24 din Regulamentul financiar.
☒ Este incorect:
Creditele înscrise la acest post pot fi utilizate decât după un transfer în conformitate cu procedurile
prevăzute la articolul 24 din Regulamentul financiar.
18. Trebuie făcută distincţia între maximum/minimum (adverb) şi maxim/minim (adjectiv):
Statele membre transmit într-un interval maxim de doi ani lista autorităţilor naţionale competente.
Echipa de evaluare este formată din maximum trei experţi, desemnaţi de statele membre.
19. Ca substantive pot fi folosite formele un maxim şi un minim, articulate hotărât maximul/minimul.
Tentativa se sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infracţiunea consumată, fără ca minimul să fie mai mic decât minimul general al pedepsei.
20. Când se coordonează mai multe genitive (atribute sau cerute de o prepoziţie – cu excepţia, împotriva, asupra, contra) articolul posesiv trebuie pus înaintea fiecărui termen începând cu al doilea:
Ex.: Se semnalează orice pierdere financiară legată de utilizarea sau exploatarea navelor, a instalaţiilor sau a aeronavelor menţionate la punctul 1 litera (a).
Instanţa are competenţă judiciară exclusivă în ceea ce priveşte înregistrarea sau valabilitatea brevetelor,
a mărcilor, a desenelor şi a modelelor industriale, precum şi a altor drepturi similare.
21. În situaţia în care substantivele în genitiv exprimă noţiuni identice sau sunt strâns legate şi formează o unitate, articolul posesiv nu se mai repetă:
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
predarea limbii şi literaturii române
sectorul legumelor şi fructelor
sectorul laptelui şi produselor lactate
22. Totodată, articolul posesiv nu se repetă în faţa fiecărui substantiv în genitiv atunci când substantivul determinat este la plural şi se subînţelege un raport de apartenenţă între singularul substantivului determinat şi substantivul în genitiv:
Principiile proporţionalităţii şi subsidiarităţii guvernează actul legislativ comunitar.
Stabilirea şi execuţia bugetului vor respecta principiile unităţii şi corectitudinii, anualităţii, echilibrului, unităţii de cont, universalităţii, specificităţii, bunei gestiuni financiare şi transparenţei, astfel cum se prevede în prezentul regulament.
☒ Sunt incorecte acorduri de tipul:
Textele acordului şi al actului final se ataşează la prezenta decizie.
Articolul 34 din Codul frontierelor Schengen prevede că statele membre comunică Comisiei listele permiselor de şedere şi a punctelor de trecere a frontierei.
Mandatele secretarului general al Consiliului, Înalt Reprezentant pentru politica externă şi de securitate comună, şi al secretarului general adjunct al Consiliului se încheie la data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
23. Substantivul determinat de un substantiv în genitiv precedat de articolul posesiv nu este întotdeauna cel mai apropiat. În cazul unei construcţii de tipul substantiv + substantiv cu prepoziţie + substantiv în genitiv cu articol posesiv, acordul se face în două moduri:
– dacă atât substantivul cu prepoziţie, cât şi substantivul în genitiv sunt atributele primului substantiv, articolul posesiv trebuie să se acorde în gen şi număr cu primul substantiv:
Regulamentul (CE) nr. 3069 al Consiliului de stabilire a unui program-pilot de observare al Comunităţii Europene aplicabil vaselor de pescuit comunitare
Observatorii verifică dacă nava de pescuit respectă măsurile corespunzătoare de conservare şi de executare ale organizaţiei.
Observatorii completează un jurnal zilnic privind activitatea de pescuit a navelor, care cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în anexa VIII.
– dacă substantivul în genitiv este atributul celui de-al doilea substantiv, articolul posesiv trebuie să se acorde în gen şi în număr cu al doilea substantiv:
Prezenta convenţie intră în vigoare în prima zi din a doua lună care urmează depunerii de către statele semnatare a instrumentelor de ratificare a acesteia.
Convenţia nu se aplică falimentelor, procedurilor de lichidare a societăţilor comerciale insolvabile sau a altor persoane juridice, tranzacţiile judiciare, concordatele şi procedurile similare


 

Norme ale limbii române I — punctul

Norme ale limbii române II — virgula

Norme ale limbii române III

Norme ale limbii române IV

Norme ale limbii române V

Probleme de morfologie şi de sintaxă

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s